Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Dr. H. İBRAHİM BODUR GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:
 

 • Girişimcilik hakkında araştırmalar yaparak yüksek lisans, doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak,
 • Girişimcilik konusunda yurt içi ve yurt dışında çalışan üniversite ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • İş girişiminin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve sonuçları işlemek,
 • Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlayarak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirmesini sağlamak amacıyla incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla çözümler üretmek,
 • Kendi işini kurmak isteyen, küçük ve büyüme hedefli organizasyonlarda çalışacak öğrencilerin Merkezde deneyim ve bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 • İş çevresi ve sermaye sahipleri arasında, eğitim-öğretim odaklı işbirliğini kurmak ve geliştirmek, başarılı girişimcileri incelemek ve bunların artmasını sağlamak,
 • Kalkınmanın, gayri safi milli hasıla artışının, istihdamın, daha fazla vergi toplamanın, ihracat artışının, kültürel ve demokratik gelişmenin girişimciler aracılığıyla sağlanmasına yönelik ekonomik araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Çanakkale ilinde yerel ve bölgesel girişimciliği geliştirici destek mekanizmaları oluşturmak, mevcut ve potansiyel özel projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi bunlardan yararlanılarak her türlü bilginin paylaşılmasını sağlamak,
 • Üniversite öğrencilerinin yeteneklerinin ve girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasını, geliştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 • Kuşaklar arasında girişimcilik kabiliyetini ve girişimcilik ruhunu aşılayarak, ileri teknolojideki girişimlerin başarılı olmasını sağlayacak kişiler yetiştirmek ve bunların yeteneklerini geliştirmek, ilgili akademik araştırma konularını yönetmek,
 • İyi eğitim almış girişimci düşünürler yetiştirmek, öğrencilerin gelişen yeni işletme çevrelerine hazırlanmasını, bunları araştırmasını sağlamak,
 • Yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurulmasını, gelişmesini sağlayarak ve istihdamı artırarak refah düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
 • Girişimci aday öğrencilerin, şirketlerde girişimci adayı olarak staj yapmalarını sağlamak; girişimcilik yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini araştırarak girişimci kültürü konusunda tezler hazırlamak ve sanayici, girişimci ve işadamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek,
 • Kadın girişimciler konusunda araştırma yapmak,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeleri girişimcilik kültürü, mevcut işi geliştirme konusunda eğitecek çalışmalar yapmak,
 • Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayınlamak üzere kuruldu.